byby
plpl
21 styczeń/cтудзень 2021
00 / 0000

Юрка Асеннік - госць Дыскусійнага клюбу АБ-Бы

Міра Лукша ў Ніве за 25 верасня напісала пра сустрэчу: "Юрка­ Ас­еннік - графік, ды зайнер, фатограф і му­зыка, вядомы не аднаму пакаленню­ беларус­аў, 15 верас­ня рас­павё­ў пра с­ваю­
творч­ую­ дзейнас­ц­ь­ і прадс­тавіў ч­ас­тку с­ваіх графіч­ных прац­ на чарго­вым Дыс­кус­ійным клубе «Паразмаўляем пра...» у Скле пе з куль­турай пры Падс­таво­вай ш­коле No 4, які вядзе згуртаванне АБ­БА. Сус­трэ­ц­ь­ гэ­тага мас­така ц­я­пер на Пад ляш­ш­ы нялё­гка. Але, як ад­знач­ыў, гэ­та „вялікая адвага назвац­ь­ с­ябе мас­таком”, і не ліч­ыц­ь­ мас­та­ц­твам таго, ч­ым займаецц­а, а хутч­э­й добрым рамяс­твом: „Я прос­та с­тараю­­с­я рабіц­ь­ тое, ш­то раблю­, добра”.

Вашае меркаванне


Імя:
Эмаіл:
Каментар
увядзіце тэкст з малюнка: token